Vår virksomhet

Våre samlinger

Et mål er at alle skal føle seg
inkludert, respektert og verdifull i vårt fellesskap.

Hver søndag samles menigheten til møte på Furuheim. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg.  Det er også lagt til rette en egen tilpasset søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

BARNA

Barna er en stor del av BKM Østfolds fokus og satsningsområde. Nesten 30% av medlemsmassen er under 12 år. Målet vårt er at barna skal få vokse opp i omsorgsfulle og trygge rammer, og kjenne seg sett, hørt og tatt på alvor.

Barnas egne møteplasser er søndagsskole og aktivitetsklubb, i tillegg til et mangfold av sports- og fritidsaktiviteter.

Søndagsskole

Søndagsskole

Omtrent hver søndag har vi søndagsskole samtidig som ordinært møte. Søndagsskolen er delt inn i to grupper:

  • 3-6 år
  • 7-12 år

Rundt 20 frivillige unge og voksne er med og arrangerer søndagsskolen. Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus.

Barn padler kano

Sport og fritidsaktiviteter

Mange av barna i BKM Østfold deltar i aktiviteter i regi av foreningene Aktivitetsklubben Østfold og Xercize. Disse foreningene deler samme trosgrunnlag som BKM Østfold, og har et bredt sports-, aktivitets- og opplevelsestilbud for barn og ungdom.

UNGDOM

Omtrent 45% av våre medlemmer er i ungdomsalder, og det er derfor naturlig at mye engasjement og aktivitet skjer nettopp her. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, og et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom.

Fredager er ukens høydepunkt for ungdommene i BKM Østfold – dette er deres kveld. De samles på Furuheim og har først et møte med oppbyggelse, deretter trivsel utover kvelden, med mat og forskjellige aktiviteter.

Frivillige ungdomsarbeidere bidrar med å tilrettelegge turer, arrangementer og festligheter for de unge.

Glade jenter

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle medlemmene som går i 10. klasse å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg. Programmet avsluttes tidlig på sommeren med en fest for hele menigheten, hvor 15-åringene er hedersgjester.

Ishockey

Sport og fritidsaktiviteter

Mange av ungdommene i BKM Østfold deltar i aktiviteter i regi av ungdomsforeningene Brunstad Ungdomsklubb, Xercize og MakeMusic. Disse foreningene deler samme trosgrunnlag som BKM Østfold, og har et bredt sports-aktivitets- og opplevelsestilbud for ungdom.

VOKSNE

Nasjonale merkedager og høytider feires ofte i menigheten. Det samme gjelder bryllup, begravelse og private jubileer. Det gir et høyt aktivitetsnivå i menigheten også utenom de felles samlingene på søndagene.

For å holde i gang det store engasjementet vi har i dag kreves innsats av en rekke frivillige personer, og mange av medlemmene dedikerer en stor del av sin fritid for å delta frivillig i de ulike samlingene og aktivitetene vi har.

SENIOR

50 av medlemmene i BKM Østfold er over 60 år. Omtrent ukentlig treffes mange av disse seniorene, enten til en hyggelig og lang lunsj, eller på utflukter.

For mange er disse samlingene et av ukens høydepunkt, hvor de kan møte venner i et rolig og avslappet miljø. Jubilanter blir vanligvis markert og de samles også rundt spill, utlodning og god mat.

Denne gruppen drar også ofte på dagsturer, ut i naturen, på museum eller på besøk til en seniorgruppe i en annen lokalmenighet.